���������� ��������� ���� � ����� ������������ ����� ����� � ����������... ������������� �������� ������� ����������
�� ������� �������� ����������� ������� ������� � ����������� �� ������ ��������
����� �����

 


������ ����������� ������� ������������ ��� � �������. ��� ����� �������� ���� ������� � ��� ����� �����. ������ �� ����� ����� ��������� �� ������ ������� �������� � ������ ����� �����.

���� �����������

�. �. ������� © 2013

© ������� �.�. ���� ����������� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2013. ����� �������: http://ukhtoma.ru/chud0.html

�������� � �������� || �� ������� � ������� �� ���� ���������� || ��� �� ��� � ����������� ������? ������ � �������. �������. ��������. ������� ������� || ��� �� ��� � ����������� ������? ��������� � ������� �������. ������� ����������� ���������. ����������� ������� || ��� || ���� � ��������� (���������� ���������) || ������ � ���� ������� || �� ������ � �����, �� ����� � ������, �� ������ � ������ || ���������� � ��������� || ��������� ���� ����������� || � ������������� �������� �����

 


����� � ����������� ������������ �����������

 

© ������� �.�. ����� � ����������� ������������ ����������� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2012. ����� �������: http://ukhtoma.ru/gunny1.html

������ � �����������. ������ � �������� ��������� � ������� �������. �������. ��� ���� �� �������� ����. � �����������, �������� � ������������ ����������� ������� �� �������� ������������. || ������ �������� ����������� �������. ����� � ������. �������� � ��������� ������. || �������� ������� � ������� ��������. ��������� �������. �������� �������� � �������. �������� � ����������. ����-�-������. || ������� ��������. ������� ����, ��� ���� �������. || ������� ������� ����. ��������� �������. �������� �������. ����������

 

 


© ������� �.�. �������� �������� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2012. ����� �������: http://ukhtoma.ru/traditions1.htm

1. ���������������� ����� ������ � ������� || 2. ������������ ��������� || 3. �������� ��� ������ ������ || 4. ��������, ��� �������� || 5. ������� ��� || 6. ������� ���� || 7. ������� ������, ������� ����� � ������� �������� || 8. ����� � ������

 

 


����� �����, ����� ������

� ������ ������

������������ ������ ���� ���������� ��������� ����� �������. �� �����, �� ��� ������������ ��������� ������������ ������ � ���������� �������� � ��������� ����� ������������, - ���������� ������, ������� ������� ����������� � �������, ������� �����������. �� �������� �������������� ����������� ������� ������ - � ������������� ������� �� �������. �� ���������� ����� ������������ �����, ������� �� ������������� �������� �������� ����� ����������, � ��� ��� �����...

 

© ������� �.�. ������� �� ������� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2011. ����� �������: http://ukhtoma.ru/history5.htm

1. ��������. ���������� || 2. ����� || 3. ������ || 4. ������� � ������-����. ������ ���� || 5. �������� � ������������� ������ � ������

 


 

 

� � � � � � � � �

© ������� �.�. ��������� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2011. ����� �������: http://ukhtoma.ru/atlantida1.htm

1. ������������ �������� �� ���������. 2. �������� ������������ ����� � ��������� �� ���, ������� ������� ���� �� ����� ������ ��������� || 3. �������� ������� � ������� ��������� || 4. ��������� ������� � ������� ��������� || 5. ������� � ������� �������� || 6. ������� ���������. 7. ����������������� ���������. 8. ������� ������ � ��������� ���������. 9. ������ ������ � ���������� ���������. 10. ���������� ������� � ������� �����. 11. �������� ���������. || 12. ����. ����� ��������. ���������������� ������� ��������� || 13. ������������ ���������� � ������������ ����� ���������. 14. ����������� ������ �������� � ����������� �������� �������� || �������������� ������ �� ����� ���������: �������� ���������: ������� � ���������

 


 

© OCR - 2012. ������� �.�.

��������� ����������� - ����������� ���������������. ������� ������� ����� || ������ ����������� �� ���������� �����. ������������, ��������, ���������� ����������� � ������� �����. ������������ ����� || ��������� �������� || ��������������� ������. ��� ������������ � ����������

 

 


��� ��, ������ ������� �������-���� - ������, �������� �� ������� ������������ ������ �������������� �����������

...���� ����� �������� � ���, ��� ����� � �������� ������ � ������, �������� � ��������(���������) �� � ������� ����������� ����, � � ������� ������ ���� �� �������. ����� ���� - ������ ���� - �� ��������� ������� �������� �������� ������ �������, ���������� ����� ������������ ��� �������� ������ - �������� � ��� � ���-������. ��� ������ ������, �������� �������, ����� ������� �� ������ ������ ���� � VI-VII ����� ����� ��� � ���-���������� ��������� ����������� ����. ������������� ������� ��������� ���������, ��� ������� �������� �� ����������� ��������� ���������� ���� � ��������� ���, ������ � ���������� ������� ������ ���������� ������� ���������. ������ � ������� ������ ���� ������� ������� ����������� �������, � ������� ������� � � ������� ��������� ���������� �������. ������ (����� � ��������) ������� ������� � ������������� �����������, ������� ������������ ����, � ����� ���� ��������...


�������� ������� ������� (�� ���������� ��������� ���������� ������-��������� ����)

�.�. ��������� © 2012

 

...����������� ��������� ���, ����������� � ����� ����� ������������ �� � ��������� �� ������ ������� � ����������� �������������� ��������� ������ �����. � ��������� ���� � ��������� ��� �� ���� ���������, ������� ���� ����� ���� ����� ������������...��� ��������� ������������ ��������� ������ ���� �� ������ ��� �������������, �� � ��� ��������� ���������. ...

 

�.�. ��������� © 2012

 

...�� ������ ����������� ����� ������ ����������� �������������� �������� ��������� ��������, ������������ �� ������������ �����. ��� � ��������� �����, ������ ����� ������� ����� ���� ����������� �� ����������� ���� � ����������� ������ �����-�������� ������ � ��������, �����������, ���������, ��������� ...


��� ��, �������� ������� �����... ����������� ����� �� ���������!

��� ���� ����������� ����� ������ ����� �������� �� ������ ����. ����� ���������� - ��� ������ ������� ����, ����� ���������������.... �����������, ��������� "�������" ���� �������������� �������� �������, ������ � ������ ���� �� ����� ������ - ������ ��������. ��� ��� ����������? � ��� ���������, ��� ���� �������� ���� ��������� �� ������� ������ ���� � ������ �� ��� � ������������ ��������� �� �������? ����, ������ �� ������������ ��������� (������������, ��� ��������� �������������� ���������� � �������), ��� ����������. ��������, ������� �������� � ��������� �� �������� �������� �� ���� �������� ����, - �� ��� � ���������...

� �����������:

������� ���

������� ��� - ������� � �������

������� ����


������� �� ���� ����� � ����������� �������. ����� �� ����� ������� �������������� ������

 

...������������ ����� ���� � ������ ������ ������ �� ����� ������������� � ���������, ��� �� ������������ � ������������. � ���� ������ � ����� �� ������� ��������� ������������� ����� ������� � ����, ���������� ��� ������������� ������������� �������, ������� �������� �������� �� �������� �� �������������, �� ������������� ��������������� ���� � ����� ������� � ������ � � �����. ���� �������������� ������� ������� ������ � ����������, ��� ������� �������, � ��� �� ������� �� ���� ��������....

 

������ �����


������� ��������� ������� ������� �������� ����� � ����������� � ���������. ������ ������������� ������ ������, ��� ���������� ����� �����, � ����� ������������ ��� �������������� ��������� �� ������?

 

...� ������� � ������ ������, ��� ����� ��������� ���������, ��� ��� ������ ���� ������, �� ������� ������� ������������� ���� ������ ������. ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ����������� ��������, ��� ������� ��� ��� �������. ����, ��� ��� ������� ����������� ������� ������ �������. ������ �������, ����� ���� ��� ���� ��� ����� �����, � ����� � ���� �����������. � ����� ������� �������� ������ ��-����������, �� ��������, ��� ��� �����������. ����� ��� ����������� ������ ����������� ������� ������������, � ��������� ������� ���� ������ ����������, ��� ��� �� ����� ���������� ��� � ����������� ��� ���������� ���������, ������� ��� �������� � ��������� �����. ��������, ���� �����������, �� �� ��� �� ������ ������������ � ������� �������� - �������. ��� �����-�� � ��������� � ������������ ����������� ����� �� ��������� �����, � ������� ���, �� ��������� ������ ���� �����������, � ������ ������� �������� ���� ������ ������, �� ������� ������� ���� ��������. ��� �����, ������, �������� ������� �������� ��� �����, ������ ����� ����������������. ������� � ����� ����������� �������� ��� ���� �������� � ������� ����� - ���, ��� � ������ ������ ���� ���������� ������, �������� � ��� ���� ����������� ����� - ���, ��� � ������ ������ ���� ���������� ������ ���. ��� ��������� �������������� �����, ������� �� ����� � ������������ ��������. � ������������� � �������������� ������ ����������� ����, �� ����� ���������������. ...

 

������ �����


 

���������� ������: �������� �������, ������ �������, �������� ����-�� �������. �� �������� ������ ������ �������� ����������, ��� �� ������������� ����...

����� ������������, ��� � ������������ ��������� ������� ��� ������� �����. ���� ������� ������ ��� ���� ������������ ������� ��������. ���������� � ���, ��� ��� ��� ���������. ��-������, ���������� �� �� ���� ������, ��-������, ��������� � ��������� ����� ����������� ������������ � ������� ����������...

 


�. �. �����. �������. 1897 �.

 

��� ������ �� ������: ���� ��������, ������ ����������. �������� ������� ���� ��������� �� ������� XVII ����. ��, � ����������? ������� ��� ������ ��������?..

 

����� � ��������� ��� ���� �� ������ ���� ������ �� XVI ���� �� ������������. �������� ����� ���� ����, ����� �� ��� ������������� �� ������ � ������� ������, � ����� �� ���� �� �����. ������ ���������� ������ � �������� ���� ��������� �� ������� - ������������, ����� ������� ����� � ����� ����������� ��������� �� ������ ������� �������� � ������. �� ��� � ����� ������ � ������� �������� ���� ���� ����� ��������� �� ����, ��� ���� ������� � ���, ��� ���� ��� ����������, � �� ����� ����� �������� ������������� �� ����� ��� ��������� ������ ��� �� �������� ��������. �����, ��������, ��� ���������� "�������� ����", ��������� �����, ������� ������ � ������. ����� �� �������� ���� ���� "��������", ����� ������� ���������� ����������, � ������� ��������� ������� �����������, ���������������� ������ ������� ��������� ����, �������������� ��, ���������� �� ����� ���������� ������ �� �����������, ��������� ��� ��� ������� � ������ ������� �, �����������, ���������� ������ ��������. ����� �������� ����������� � �� ������� �������� �������� ����, ������� �������� �� ����� � �������. ���� �� ������� �������� ���� �������� ��������� ���� ���� � ��������, ����������� � �������, � ������ � �������, ����������� � ������, �� �� ������� �������� ���� �������� �������� ���� ������� � �������� �����, ����������� � ������, � ������� � �����, ����������� � ���. �� �������� �������� ���� ���� ���� � ����������, � ������� �����������. �����, ��� �������� ���� �������� ������������� ��� �����������, �������������� �������� �������� ����, ������ �� ������������ ��������� �����������, ������ � ����������� �����. �� ������� �� - ������� - ���� ������� ����� � �������� ����? � ��� �� ��� ���������������� �����?..

������� ��������� ����� (�� ������ � ������)

������� �������� ������ ���� ������ - ���� - ������ - �������� - ����� (������� - ����� - ��������)

������� �������� ������ ���� ������ - �������� - �����

������� ������ ���� ������-������ ������-����-�����

������� ������ �������� ���� �� ������ �� �������� ������ �� ���� �� � ������� � �����

������ ���� �� ����� � ������ � �������

������ ���� � ����� �� ��������� ����� � �������� ���� � �� ��������� ���� � ������ � �������

������ ���� � ������ �� ���� � ������� ��������� ����������, �� ������� � ������ � �� ���� � ������

��� �� ���, ������������ ���������?

���������� ������ �������

 

© ������� �.�. ������� ������ ���� "���� � �����" �� ��������� �� ������� �� ����� // ��������� ����� [����������� ������] � �����������, 2012. ����� �������: http://ukhtoma.ru/volok12.htm

�� ��������� �� ������� �� ���� � ��������. ������������ ������ �� ���� || ������ ��������� ����� � ���� �� ���� ������ || ������������ ������� �������. ������� ������ ���� �� ���� ��� � ���� �����. ������ � ��������� ���� ���� � ������, � �� � ������ ������� || ������� ������ ���� �� ���� �� ���� ������ ����� ������� � ������� || ���������� � ������� ������� ��������-��������� ����

 


����� ����. ����� ���������� ����...

����� �� ������ ��������� �������� ��������� � ���������� ������ ���� ����. ����������� ���� ���������� "�������". C���������� ������ ������� ���� �� ������ � ������� ��������� (Bjarmland), �� � � ����������� � �������� �������� ����. ������ ���� �������� (������) �� ������� ���� ����, ������������ �� ��� ������� ����, ����� ������� ���� �� ��, ��������� ��, ���������� �� �� ���� � ������ ������ ������ ����� �����. ������ �����, �������� "������" ��� �������� ������ �� ��������� ��������� �������� ����. ���� ������ �� ����� ���� ������� ���� ������, ������ ��������� � �������� �� "������ ����", ��� � �������� �� ����������� ������� ���� �������� "������� ������� ����"....

 

������ �����


����� ����. ����� ���������� ����...

������� �� ������� ������ ���� �������� ����� �������� ������� ���������, � ������� �������� �������� ��� ��� � ������� ����. ������ ���� ��������� ���� �������������� ������������ ������� ����, �����, ������ ����������, ����, ��������, �������� � ������� �������� ����. ������� ����������� �������������� ������� � ���������� ����������� ��������� ��������� �������� ������������. ������� ������� ���� ��� ��������� ���������������� �������, �� ���������� �� �������� ��������� �����. � ������ ������� - ������������ - ��� ������ �������������� ��������� �������. ������ ������� �� ����������� ���� ��������� ��������? �� ������, ��� ��������, ����� ������, ������ ���� ���� ��������, �������, ���������������, ����� ������������ �� �������� ������� ����������. ��������� ����������, �������� ������� �������, � �� ����� ������� �������������� ���� �������������� �������� �� ������� �� ��������� ������-��������� ������...

 

������ �����


���� ������ ������������

��������� ��������, � ���� �������� ������������ �������� �� ���������, ������ ���� � ���������� � ����� ���� ����� ������, � ��������, ������� ����� ����������� � ������ �������. ���������� ���������� ����� ������������ �������� ������������� � ����� ������������� ����� ��������� ������� - ������� ���� ����� ������..

���������� � ��������� ��������� ������������� ������������, � �������� ���� �������� �� ����� �������, ����������� � ���� ���������. � XVI ���� ������������ ����� �������, ��� ������������� ����, �� ���� ������� ��������� - �������� ������������ ������. ���� ������� ��������� ����� ���������� ���������� ����� �� ������������� ����������.

 

������ �����